Convocatòria subvencions 2010

22/04/2010

CONVOCATÒRIA CASA PER LA PAU I LA SOLIDARITAT D’AJUTS EN ESPÈCIE 2010

– És imprescindible utilitzar els formularis de l’any 2010

– Cal prendre consciència de la importància de redactar els projectes amb llenguatge no sexista. Per a més informació cliqueu aquí

– Propostes sobre materials reciclats (díptics, gots…) i de consum responsable. Per a més informació cliqueu aquí.

El Consell Municipal de Solidaritat de Manresa convoca les subvencions corresponent a l’any 2010 d’Ajuts en espècie

Documentació necessària:


Les escoles responsables

22/04/2010

Aconseguir que les escoles de primària de Manresa introdueixin a la dinàmica quotidiana aspectes de consum responsable, com a promotores d’hàbits i valors en els infants i famílies.

La finalitat és poder superar un treball puntual de temàtiques de sensibilització a les escoles i poder oferir un acompanyament per poder-les incorporar com a treball continuat reflectit als projectes educatius de centre.

El mètode general per assolir aquest objectiu és la creació de la “marca” d’Escola Responsable a través del projecte educatiu de Ciutat, liderat des de la regidoria d’educació.

Aquesta marca o distintiu, representat a través d’un personatge imaginari que simbolitzarà els continguts que volem treballar, serà “adjudicat” a aquelles escoles que es comprometin a realitzar un mínim d’accions concretes en diferents àmbits i que hauran de ser portades a terme pels diferents col•lectius de l’escola: alumnat, mestres, pares i mares, responsables del menjadors, etc.

Una de les eines més importants per donar suport a aquest procés de presa de compromisos i realització d’accions per part de les escoles serà una Exposició sobre el Consum Responsable a l’escola, que serà itinerant i interactiva, en el sentit que anirà viatjant per diferents centres i que podrà ser ampliada progressivament amb plafons específics que recullin els progressos realitzats per altres escoles en els temes que ens ocupen.

Que s’intenta amb aquest projecte:

– No sobrecarregar els currículums escolars, sinó donar eines per treballar aspectes ja recollits als propis projectes educatius.

– Abordar l’escola de manera global:

 Pensar en tots els membres de la comunitat educativa: alumnat, mestres, personal no docent, mares i pares.

 Tenir en compte el currículum explícit i l’implícit (ambientació escola, circulars…)

– Concepte ampli de consum responsable: aspectes socials, de consum i mediambientals. Comerç just + Consum de proximitat

– Reforçar temes que ja s’estan treballant, consolidar vincles amb ONGD…

Procés bàsic a seguir.:

• Fites (grau de compromís) que es vol aconseguir de cada Centre educatiu. Graduat de més a menys compromís. Suposa especificar accions concretes en diferents àmbits, de les quals cada escola ha d’escollir un mínim a aplicar per poder comptar amb el distintiu d’escola responsable.

• Continguts per als diferents grups diana: mestres, pares i mares, alumnat (proposta tipus per cicle educatiu), responsables de menjadors escolars.

• Cada escola pot proposar un calendari per assolir progressivament les accions escollides.

• Recollida dels avenços per elaborar un manual de bones pràctiques que pugui ser incentiu per a d’altres escoles.

Exposició itinerant i interactiva (a mesura que les escoles realitzin actuacions concretes s’ampliaria amb un plafó per escola)

– Què podem fer al pati (ús aigua, embolcalls, tipus de joc…)

– Què podem fer al gimnàs (roba que portem…)

– Què podem fer al menjador escolar (tipus de productes, mercat local, comerç just…)

– Què podem fer a l’aula (materials que utilitzem, contactes amb escoles del sud…)

– Què podem fer a les festes populars (comerç just, elements d’altres cultures…)

– Què podem fer a l’escola (llenguatge amb enfoc de gènere, reciclatge…)

Material de suport per als i les mestres i educadors

• Maletes pedagògiques del projecte: proposta d’activitats i o recursos entorn al consum responsable. Així com també informació vària:

– fons documentals a la ciutat entorn a la temàtica

– pàgines www

– ONGD que treballen el tema (especialment a la ciutat)

– Materials i productes de comerç just introduïbles a les escoles

• Titella Lupetes. Material que ajuda als membres de la Comunitat educativa a visualitzar la concreció d’accions, aixi com també de material de suport per les activitats a realitzar.

La posada en pràctica del projecte es concreta en: visites a cada centre i selecció d’escoles pilot en funció de la predisposició. Acompanyament i seguiment en el procés.


%d bloggers like this: